СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

Сургалт: Sany групп компани болон бидний зүгээс худалдан авагчиддаа бүтээгдэхүүнийхээ борлуулалтын бүхий л шатанд буюу борлуулалтын өмнөх, нийлүүлэлтийн үеийн болон борлуулалтын дараах сургалтуудыг зохион байгуулж хүргэдэг.

Борлуулалтын өмнөх үйлчилгээ, сургалт

Хэзээнийлүүлэлт хийгдэхээс 5 өдрийн өмнө хийнэ

Хугацаа2 өдөр

Борлуулалтын  үеийн үйлчилгээ, сургалт

Хэзээмашин нийлүүлэгдээд, анх ажилд гарах үеийн

Хугацаа2 өдөр

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ, сургалт

ХэзээАжиллах хугацаанд улирал бүр

Хугацаа0.5-1 өдөр